top of page

Əliəhməd İbrahimov / Алиахмед Ибрагимов (Tenor / тенор)
Der aserbaidschanische Tenor Əliəhməd İbrahimov wurde 1956 in der Stadt Baku geboren. Er arbeitete im Kapellenchor des nach U. Hajibeyov benannten Aserbaidschanischen Staatskonservatoriums. Seit 1993 arbeitet er am Aserbaidschanischen Nationalen Akademischen Opern- und Balletttheater. Zu seinem Repertoire gehören "koroglu" von U. Hajibeyov (Nadir, Veli, Jarchi, Clown), "Shah Ismail" von M. Magomayev (Abu Hamza), "Natavan" von V. Adigozalov (Offizier, Jarchi, Mirza Fana), "Blasse Blumen " von S. Alasgarov ” (Abdul), Rmustafayevs„ Vagif “(Shaliko, Soldat), Bizets „Carmen“ (Remendado), J. Verdis „Aida“ (Jarchi), „Rigoletto“ (Borsa), „La Traviata“ (Gaston), Puccinis „Madame Butterfly“ (Goro), „Tosca“ (Spolleto), R. Leoncovallos „Pagliacci“ (Stefan) und andere.


Азербайджанский тенор liəhməd Ибрагимов родился в 1956 году в городе Баку. Работал в капельном хоре Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибекова. С 1993 года работает в Азербайджанском национальном академическом театре оперы и балета. В его репертуаре «короглу» У. Гаджибекова (Надир, Вели, Джарчи, Шут), «Шах Исмаил» М. Магомаева (Абу Хамза), «Натаван» В. Адыгозалова (офицер, Джарчи, Мирза Фана) », Бледные цветы »С. Алескерова (Абдул),« Вагиф »Рмустафаева (Шалико, солдат),« Кармен »Бизе (Ремендадо),« Аида »(Ярчи) Дж. Верди,« Риголетто »(Борса),« Травиата ». »(Гастон), Пуччини« Мадам Баттерфляй »(Горо),« Тоска »(Споллето), Р. Леонковалло« Пальаччи »(Стефан) и другие.


Azərbaycanlı tenor Əliəhməd İbrahimov 1956-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının kapella xorunda çalışıb. 1993-cü ildən Azərbaycan Milli Akademik Opera və Balet Teatrında çalışır. Onun repertuarında Ü.Hacıbəyovun "Koroğlu" (Nadir, Vəli, Carçı, Kloun), M.Maqomayevin "Şah İsmayıl" (Əbu Həmzə), V. Adıgözəlovun "Natəvan"ı (zabit, Carçı, Mirzə Fəna), " Solğun çiçəklər” S.Ələsgərov”(Abdul), Rmustafayevin“Vaqif”(Şaliko, əsgər), Bizenin“Karmen”(Remendado), J.Verdinin“Aida”(Carçi),“Riqoletto”(Borsa),“La Traviata” ”(Qaston), Puççininin“ Madam Butterfly ”(Qoro),“ Toska ”(Spolleto), R. Leoncovallos“ Pagliacci ”(Stefan) və s.

Hörbeispiele / Audio nümunələri / Аудио образцы:Website / Веб-сайт / Veb sayt:

Comments


bottom of page