top of page

Eldar Getsadze / ელდარ გეწაძე / Эльдар Гецадзе (Bariton / баритон / ბარიტონი)


Der georgische Bariton Eldar Getsadze wurde 1945 in Zestaponi geboren und studierte bis 1971 Gesang am Staatlichen Konservatorium in Tiflis bei D. Andghuladze. Seit 1974 ist er führender Bariton am Opern- und Balletttheater in Tiflis. Zu seinem Repertoire gehören u.a. Don Juan (Don Juan), Silvio (Il Pagliacci), Rigoletto (Rigoletto) und Don Giovanni (Don Giovanni). Tourneen führten ihn bisher u.a. durch Deutschland, Italien, Finnland, Spanien, Rumänien, Tschechien und alle ehemaligen Sowjetrepubliken. Er ist Ehrenmitglied der Goethe-Gesellschaft. 1984 wurde er Volkskünstler Georgiens und 1999 erhielt er den Ehrenorden für seinen persönlichen Beitrag zur Entwicklung und Förderung der georgischen Opernkunst, für produktive kreative und organisatorische Aktivitäten. Darüber hinaus ist er Professor für Gesang am Konservatorium in Tiflis.


ქართველი ბარიტონი ელდარ გეწაძე დაიბადა 1945 წელს ზესტაფონში და 1971 წლამდე სწავლობდა სიმღერას თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში დ.ანდღულაძესთან. 1974 წლიდან არის თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის წამყვანი ბარიტონი. მის რეპერტუარში შედის დონ ჟუანი (დონ ჟუანი), სილვიო (Il Pagliacci), რიგოლეტო (რიგოლეტო) და დონ ჯოვანი (დონ ჯოვანი). ტურები მას გერმანიის, იტალიის, ფინეთის, ესპანეთის, რუმინეთის, ჩეხეთის და ყველა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის გავლით გადაჰყავდა. ის არის გოეთეს საზოგადოების საპატიო წევრი. 1984 წელს გახდა საქართველოს სახალხო არტისტი, ხოლო 1999 წელს მიიღო ღირსების ორდენი ქართული საოპერო ხელოვნების განვითარებასა და პოპულარიზაციაში შეტანილი პირადი წვლილისთვის, პროდუქტიული შემოქმედებითი და ორგანიზაციული საქმიანობისთვის. ასევე არის თბილისის კონსერვატორიის სიმღერის პროფესორი.Грузинский баритон Эльдар Гецадзе родился в Зестапони в 1945 году и до 1971 года учился пению в Государственной консерватории в Тбилиси у Д. Андгуладзе. С 1974 года — ведущий баритон Тбилисского театра оперы и балета. В его репертуаре Дон Жуан («Дон Жуан»), Сильвио («Паяцы»), Риголетто («Риголетто») и Дон Жуан («Дон Жуан»). Гастроли прошли через Германию, Италию, Финляндию, Испанию, Румынию, Чехию и все бывшие советские республики. Он является почетным членом Гёте-общества. В 1984 году стал Народным артистом Грузии, а в 1999 году за личный вклад в развитие и популяризацию грузинского оперного искусства, за плодотворную творческую и организаторскую деятельность получил Орден Почета. Он также является профессором пения в Тбилисской консерватории.


The Georgian baritone Eldar Getsadze was born in Zestaponi in 1945 and studied singing at the State Conservatory in Tbilisi with D. Andghuladze until 1971. Since 1974 he has been the leading baritone at the Tbilisi Opera and Ballet Theater. His repertoire includes Don Juan (Don Juan), Silvio (Il Pagliacci), Rigoletto (Rigoletto) and Don Giovanni (Don Giovanni). Tours have taken him through Germany, Italy, Finland, Spain, Romania, the Czech Republic and all former Soviet republics. He is an honorary member of the Goethe Society. In 1984 he became the People's Artist of Georgia and in 1999 he received the Order of Honor for his personal contribution to the development and promotion of Georgian operatic art, for productive creative and organizational activities. He is also a professor of singing at the Tbilisi Conservatory.Kurzportrait / Brief portrait / короткий портрет / მოკლე პორტრეტი:


Hörbeispiele / аудио мостри / აუდიო ნიმუშები / Audio samples:

Eldar Getsadze singt "Oh, Sichabukev". / Eldar Getsadze sings "Oh, Sichabukev". Эльдар Гецадзе поет «Ой, Сичабукев». / ელდარ გეწაძე მღერის „ოჰ, სიჭაბუკევ“.

Eldar Getsadze singt "Gamea Bneli" von D. Arayishvili.

ელდარ გეწაძე მღერის დ.არაიიშვილის „გამეა ბნელს“.

Эльдар Гецадзе поет «Гамеа бнели» Д. Араишвили.

Eldar Getsadze sings "Gamea Bneli" by D. Arayishvili.

Eldar Getsadze singt "O net, Malju, ne Uxodzi" von Rachmaninov.

Eldar Getsadze sings "O net, Malju, ne Uxodzi" by Rachmaninov. Эльдар Гецадзе поет «О нет, малю, не уходзи» Рахманинова.

ელდარ გეწაძე მღერის რახმანინოვის "O net, Malju, ne Uxodzi".


Kontakt / კონტაქტი / Контакт / Contact:Websites / интернет страницы / ვებსაიტები: http://www.opera.ge/State-Opera/Soloists/Baritone/eldar_gecadze.aspxComments


bottom of page