top of page

Masnum Ibrahimov / İbrahimov Mənsum /Маснум ИбрагимовMasnum Ibrahimov wurde 1960 in der Region Aghdam geboren. Er studierte am Musikkonservatorium von Baku und am Aserbaidschanischen Staatlichen Kunstinstitut. Seit 1985 arbeitet er am Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheater. Er spielt Majnun in der Oper "Leyli und Majnun", Garib in "Ashig Garib", Jamal in "Gelin Kayasi", Muezzin in "Sevil" und den Sänger in der Oper "Natavan". Daneben singt er Volks- und Kunstlieder und ist Redner auf Stadtveranstaltungen und zu Jubiläen. Er arbeitet auch als Gesangspädagoge am Aserbaidschanischen Nationalkonservatorium und der Musikhochschule. 1998 wurde er "Verdienter Künstler der Republik Aserbaidschan" und 2005 Volkskünstler.

Mənum İbrahimov 1960-cı ildə Ağdam rayonunda anadan olub. Bakı Musiqi Konservatoriyasında və Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb. 1985-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında çalışır. O, "Leyli və Məcnun" operasında Məcnun, "Aşıq Qərib"də Qərib, "Gəlin qayası"nda Camal, "Sevil"də müəzzin, "Natəvan" operasında xanəndə obrazlarını canlandırır. O, həm də xalq və bədii mahnılar ifa edir, şəhər tədbirlərində, yubileylərdə çıxış edir. O, həm də Azərbaycan Milli Konservatoriyasında və Musiqi Akademiyasında xanəndəlik müəllimi işləyir. 1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti”, 2005-ci ildə isə xalq artisti olub.


Маснум Ибрагимов родился в Агдамском районе в 1960 году. Учился в Бакинской музыкальной консерватории и Азербайджанском государственном художественном институте. С 1985 года работает в Азербайджанском Государственном Академическом Театре Оперы и Балета. Он играет Меджнуна в опере «Лейли и Меджнун», Гариба в «Ашиг Гариб», Джамала в «Гелин Каяси», муэдзина в «Севиль» и певца в опере «Натаван». Он также поет народные песни и песни об искусстве, выступает на городских мероприятиях и юбилеях. Он также работает учителем пения в Азербайджанской национальной консерватории и Музыкальной академии. В 1998 году он стал «Заслуженным артистом Азербайджанской Республики», а в 2005 году - Народным артистом.


Hörbeispiel / Audio nümunə / Аудио образец:

Mansun Obrahimov singt "Der Nebel in den Bergen war schön".

Мансун Обрахимов поет: «Был красивый туман в горах».

Mənsun Obrahimov “Dağlarda duman gözəl idi” mahnısını oxuyur.

Website:

Comments


bottom of page