top of page

Nzakat Teymurova / Теймурова Нзакəт / Teymurova Nəzakət


Nazakat Teymurova wurde 1972 in der Region Aghdam geboren. Sie studierte Gesang am A. Zeynalli Musikkonservatorium und der Musikakademie von Baku. Seit 1995 ist sie Solistin des Aserbaidschanischen Staatlichen Akademischen Opern- und Balletttheaters. Ihr Debüt gab sie als Leyli in U. Hajibeylis Oper "Leyli und Majnun". Derzeit ist sie zu erleben als Shahsenam in "Ashig Garib", Gulbahar in "Gelin Kayasi", Arabzangi in "Shah Ismayil", Sängerin in "Natavan" und Khananda gizi in "Koroglu" mit tritt in vielen Mugam-Opern auf. Neben ihrer Tätigkeit als Opernsolistin singt sie auch Mugam-, Volks- und Kunstlieder und ist Rednerin auf Staatsveranstaltungen und bei Jubiläen. Tourneen führten sie durch den Iran, die Türkei, Frankreich, USA, Österreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Korea, Japan u.a. 2000 erhielt sie den Titel "Verdiente Künstlerin der Republik Aserbaidschan" und 2005 wurde sie "Volkskünstlerin". Außerdem ist sie Gesangslehrerin am Aserbaidschanischen Nationalen Konservatorium und Musikkolleg.


Nəzakət Teymurova 1972-ci ildə Ağdam rayonunda anadan olub. O, A.Zeynallı adına Musiqi Konservatoriyasında və Bakı Musiqi Akademiyasında xanəndəlik təhsili alıb. 1995-ci ildən Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solistidir. O, Ü.Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operasında Leyli rolunda debüt edib. Onu hazırda “Aşıq Qərib”də Şahsənəm, “Gəlin qayası”nda Gülbahar, “Şah İsmayıl”da Ərəbzəngi, “Natəvan”da xanəndə, “Koroğlu”da bir çox muğam operalarında çıxış edən Xanəndə qızı kimi görmək olar. O, opera solisti kimi fəaliyyətlə yanaşı, muğam, xalq və bədii mahnılar da ifa edir, dövlət tədbirlərində, yubileylərdə çıxış edir. İran, Türkiyə, Fransa, ABŞ, Avstriya, Almaniya, Hollandiya, İsveç, Koreya, Yaponiya və digər ölkələrdə qastrol səfərlərində olub, 2000-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti”, 2005-ci ildə isə “Xalq artisti” fəxri adına layiq görülüb. ". O, həm də Azərbaycan Milli Konservatoriyasında və Musiqi Kollecində xanəndəlik müəllimidir.


Назакат Теймурова родилась в 1972 году в Агдамском районе. Училась пению в Музыкальной консерватории им. А. Зейналлы и Бакинской музыкальной академии. С 1995 года - солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дебютировала в партии Лейли в опере У. Гаджибейли «Лейли и Меджнун». В настоящее время она играет Шахсенам в «Ашиг Гариб», Гульбахар в «Гелин Каяси», Арабзанги в «Шах Исмаил», певицу в «Натаване» и Хананду гызы в «Кероглу», с появлением во многих мугамных операх. Помимо работы в качестве солистки оперы, она также поет мугам, народные и художественные песни, выступает на государственных мероприятиях и юбилеях. Гастролировала по Ирану, Турции, Франции, США, Австрии, Германии, Нидерландам, Швеции, Корее, Японии и др. В 2000 году получила звание «Заслуженная артистка Азербайджанской Республики», а в 2005 году стала «Народной артисткой». ". Она также преподает пение в Азербайджанской национальной консерватории и музыкальном колледже.


Hier finden Sie ein Kurzinterview:

Здесь вы можете найти короткое интервью:

Qısa müsahibə ilə burada tanış ola bilərsiniz:


Hörbeispiele / Audio nümunələri / Аудио образцы:

Nazakat Teymurova singt "Wenn die Berge neblig werden" (Nanali).

Назакат Теймурова поет «Когда в горах туман» (Нанали).

Nəzakət Teymurova “Dağlar dumanlananda” (Nanəli) oxuyur.

Websites / Veb saytlar / Сайты::

Comments


bottom of page